menu
ثبت نام      ورود اعضا
Language:

نخستین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

درباره همایش:
دومیــن همایــش ملی مانــدگار» با عنــوان «مطالعه و ارزیابی امــور خیر با تمرکز «خیربر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» و با رویکرد میان رشــته ای و با تسلســل زمانــی دوســالانه طــی روزهــای 10و 11دی مــاه 1397در شــهر تهــران برگــزار می شود.
فعالیت هــای خیــر و نیکوکارانــه از دیربــاز تا کنــون در ایــران رواج داشــته و در حوزه هــای گونا گــون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بســیار تأثیرگــذار بوده، اما به نــدرت این فعالیت ها به عنوان موضو ع پژوهش های علمی انتخاب شــده اســت.
پژوهش در این موضو ع برای شــناخت، آسیب شناسی، ارزیابی، اولویت بندی و بهبود امور عملی نیکوکاری ضروری است. بر این اســاس و به منظــور ایجــاد فرصتــی بــرای اجتمــاع عالمــان و دســت اندرکاران امــر خیــر، زمینه ســازی بــرای پژوهــش و تولیــد دانــش، آشــنایی با نوآوری هــا و الگوهــای خیریــه در ایران و گفتمان سازی در حوزە ی امر خیر این همایش به یاری پروردگار و به کوشش بنیاد خیریۀ راهبری آلاء و با مشارکت برخی نهادهای خیریه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمن های علمی و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد.
 

اهداف همایش:
.1.2اهداف درازمدت
تقویت و ارتقای جایگاه پژ وهش و نـوآوری و تولید علم نافع در حوزۀ امور
خیر و وقف؛
ایجاد فرصت تجمع و گفتوگوی دستاندرکاران، عالمان، پژ وهشگران و
اندیشمندان حوزۀ امور خیر و وقف؛
زمینه سازی استقرار نظام جامع پژ وهش و نـوآوری در حوزۀ امور خیر و وقف و توسعۀ مطالعات تطبیقی؛
شناسایی زمینه های نوین (بر زمین مانده) برای گسترش امور خیر و وقف و نیکوکاری و فعالیت های خیر یۀ دانشبنیان.
.2.2پیامدهای زودهنگام
تر ویج پژ وهش در حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛
تولید علم بومی در حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛
شناسایی پژ وهشگران حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛
تبدیل پژ وهش های علمی به برنامه های اجرایی؛
 

زمینه سازی برای مشارکت و تشکیل اجتماعات علمی؛
انتشار آثار، تولیدات علمی و مستندات پژ وهشی؛
تسهیل دسترسی پژ وهشگران به منابع علمی این حوزه.
.3ساختار همایش و مدیران آن
رئیس همایش: دکتر محمدصالح طیب نیا
دبیر علمی همایش: دکتر نعمت ا... موسی پور
دبیر اجرایی همایش: حجت الاسلام علی ملانوری
دبیــران کمیته هــای علمی: حجت الاســلام دکتر ســیدمحمدرضا امــام، دکتر مجتبــی امیری، دکترمهری بهار، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر منصوره کریم زاده، دکتر علی محبی، حجت الاسلام علی ملانوری، دکتر الهام ملک زاده، دکتر میرطاهر موسوی، حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی.
.4آثار علمی موردپذیرش
انواع تولیدات علمی ای که پذیرش میشود:
مقالۀ علمی
تجربۀ موفق اجرایی در حوزۀ مدیر یتی
نوآوری و ایده های جدید برای اجرا در عرصۀ امور خیر
.5راهنمای نگارش و ارائۀ آثار
تاریخ های مهم:
در یافت اصل آثار: 30آبان ماه
اعلام نتیجۀ ارزیابی آثار دریافت شده: 15آذر ماه
 

پذیرش آثار فقط از طر یق سایت همایش به نشانی conf.ala.org.irامکان پذیر است.
در نگارش آثار، رعایت اصول اخلاق پژ وهش و ویرایش زبان فارسی ضر وری است.
ارتباط با دبیرخانۀ دومین همایش
نشــانی: تهــران، بزرگــراه جلال آل احمد به ســمت غــرب، بعد از پل نصــر، پلا ک ،139بنیــاد خیریۀ راهبری آلاء
02186015336 :تلفن
@ khairemandegar : / تلگرامinfo@alaconf.ir 
مطالب مرتبط:

Email:
Mobile:
کد امنیتی: captcha